ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560

สถานะการลงทะเบียน : การลงทะเบียนเสร็จสิ้น
ทั้งหมด 5 รายการ
  รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา คาบเรียน(ห้องเรียน) กลุ่มเรียน สถานะ หน่วยกิต จำนวนคาบ ลบ
 
ืท
 
1 MAC223 การภาษีอากร 1 [55] แกนบังคับ ท15.00-18.00(734) 5802349003 ลงปกติ
3 0
3 0 6
 
2 MAC232 การบัญชีชั้นกลาง 2 [55] เอกบังคับ ส08.00-12.00(745) 5802349003 ลงปกติ
0 3
2 2 5
 
3 MAC322 การบัญชีต้นทุน 2 [55] เอกบังคับ ท08.00-11.00(734) 5802349003 ลงปกติ
3 0
3 0 6
 
4 MBC208 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ[55] แกนบังคับ ส14.00-18.00(745/321) 5802349003 ลงปกติ
0 3
2 2 5
 
5 MMG201 กฎหายธุริจ [53] แกนบังคับ ท12.00-15.00(132) 5802349003 ลงปกติ
3 0
3 0 6
 
รวมทั้งหมด 15 45